Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

20/04/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được thông báo BCTC của quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 và BCTC hợp nhất

15/03/2017

Công ty CP Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo doanh thu thuần năm 2016 đạt được là 272.411.996.870 đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.891.290.262 đồng

Báo cáo tài chính Q4 năm 2016

24/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin công bố báo cáo tài chính của quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 3 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 73.025.165.507 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.802.701.021 VNĐ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC bán niên 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 143.474.173.017 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 3.752.447.137 VNĐ