Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 2 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 75.297.899.580 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.115.993.909 VNĐ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 1 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 68.176.273.437 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.636.453.228 VNĐ