Báo cáo tài chính và Bản giải trình số liệu BCTC quý IV năm 2019

20/01/2020

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính và Bản giải trình số liệu BCTC quý IV năm 2019.
Chi tiết tải về dưới đây.
Báo cáo tài chính quý IV/2019
Bản giải trình số liệu BCTC quý IV/2019