Thông báo bổ sung nội dung chương trình nghị sự trong Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

10/04/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được thông báo bổ sung nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 sau khi HĐQT đã đồng ý kiến nghị bằng văn bản của một nhóm cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

31/03/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

28/02/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông là ngày 09/03/2017