Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty

27/10/2016

HĐQT Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo: Ông Nguyễn Trọng Lợi được bổ nhiệm làm thành viên của HĐQT Công ty. Đồng thời ông Đặng Văn Phúc được miễn nhiệm thành viên của HĐQT công ty

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.046.421 cổ phần.