Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

20/04/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được thông báo BCTC của quý 1 năm 2017

Thông báo bổ sung nội dung chương trình nghị sự trong Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

10/04/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được thông báo bổ sung nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 sau khi HĐQT đã đồng ý kiến nghị bằng văn bản của một nhóm cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

31/03/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin được trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 và BCTC hợp nhất

15/03/2017

Công ty CP Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo doanh thu thuần năm 2016 đạt được là 272.411.996.870 đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.891.290.262 đồng