Chứng nhận đăng ký Chứng khoán (thay đổi lần thứ năm)

05/12/2016

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin trân trọng thông báo số vốn điều lệ mới là 80.457.440.000 đồng của công ty đã được chứng nhận bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty

05/12/2016

Sáng ngày 25/11/2016 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (25/11/1996 – 25/11/2016)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 3 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 73.025.165.507 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.802.701.021 VNĐ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC bán niên 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 143.474.173.017 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 3.752.447.137 VNĐ

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (01/11/2016)

02/11/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (từ ngày 01/11/2016)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 2 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 75.297.899.580 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.115.993.909 VNĐ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 1 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 68.176.273.437 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.636.453.228 VNĐ

Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty

27/10/2016

HĐQT Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo: Ông Nguyễn Trọng Lợi được bổ nhiệm làm thành viên của HĐQT Công ty. Đồng thời ông Đặng Văn Phúc được miễn nhiệm thành viên của HĐQT công ty

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần