Thông báo về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

28/02/2017

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông là ngày 09/03/2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông cho Đại hội cổ đông thường niên năm2017

17/02/2017

Hội Đồng Quản Trị của công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã ra Nghị Quyết số 31/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2016

24/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin công bố báo cáo quản trị năm 2016.

Báo cáo tài chính Q4 năm 2016

24/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin công bố báo cáo tài chính của quý 4 năm 2016

Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoach sản xuất năm 2017

18/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo về nghị quyết cuả HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất toàn công ty năm 2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017

17/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2017

Thông báo về nghị quyết của HĐQT về việc thuê tư vấn

16/01/2017

Hội Đồng Quản Trị của Công ty cp CNTM Sông Đà đã thống nhất thông qua Nghị Quyết số: 12/NQ-HĐQT về việc thuê ông Nguyễn Trọng Giang làm tư vấn cho Công ty

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

29/12/2016

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, nâng số vốn điều lệ lên thành 80.457.440.000 đồng

Thông báo sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

23/12/2016

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ của công ty